top
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: 
 
Kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej
Narodowego Centrum Kultury Filmowej
w wymiarze 1 etatu
                                                                                   Miejsce pracy: Łódź

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • zarządzanie projektami kulturalnymi i artystycznymi realizowanymi w Narodowym Centrum Kultury Filmowej
 • opracowywanie koncepcji i organizacja wydarzeń filmowych, festiwali i przeglądów
 • wypracowanie relacji z podmiotami zajmującymi się realizacją projektów filmowych i artystycznych na terenie Łodzi
 • kreowanie i prowadzenie inicjatyw upowszechniających kulturę (w tym przede wszystkim filmową) o lokalnym i ogólnopolskim wymiarze
 • realizacja projektów powiązanych z rozbudową ścieżek dydaktycznych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej
 • koordynowanie prac kilkuosobowego zespołu zajmującego się upowszechnianiem kultury filmowej
 • nadzorowanie pełnego procesu zarządczego – od etapu wniosku, przez realizację projektu, po jego rozliczenie

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych bądź 4 letnie na stanowiskach samodzielnych
 • wysokie kompetencje w zakresie zarządzania organizacją wydarzeń kulturalnych
 • umiejętność koordynacji zespołu organizującego wydarzenia filmowe i artystyczne
 • znajomość środowiska kulturalnego
 • znajomość procedur zarządczych, w tym znajomość prawa zamówień publicznych
 • wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność, cierpliwość i precyzyjność
 • znajomość języka obcego

Co oferujemy:

 • praca w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
 • wkład w powstanie od podstaw narodowej instytucji kultury zajmującej się propagowaniem wiedzy o kinie
 • możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej, edukacyjnej w zakresie kultury filmowej
 • tworzenie wydarzeń kulturalnych i filmowych

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).

* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 29 na stanowisko Kierownika Działu Upowszechniania Kultury Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
 EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi

90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia: 10 sierpnia  2017 roku

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez ,,EC1 Łódź-Miasto Kultury" (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi  Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.

 
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl