Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
 
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19976
 

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;
Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5 na II piętrze; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 

Zakres zadań

 • Koordynowanie zadania polegającego na przygotowaniu 30 publikacji naukowych (w każdej około 7 artykułów) dotyczących modeli w 30 grupach chorobowości i map potrzeb zdrowotnych, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej (część artykułów zostanie opublikowana w prasie branżowej).
 • Prowadzenie nadzoru redakcyjnego nad treściami artykułów polsko- i angielskojęzycznych przygotowywanymi przez innych redaktorów i ekspertów do 30 publikacji.
 • Prowadzenie polityki informacyjnej Departamentu, w tym opracowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową.
 • Udział w merytorycznym przygotowaniu publikacji podsumowującej realizowany przez Departament Analiz i Strategii projekt systemowy oraz opracowanych w wyniku jego realizacji 30 modeli chorób, na podstawie których powstały mapy potrzeb zdrowotnych.
 • Udział w procesie upowszechniającym wiedzę o mapach potrzeb zdrowotnych i ich wykorzystaniu.
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania wewnętrzne lub zewnętrzne na temat map potrzeb zdrowotnych z zakresu 32 grup chorób.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe dziennikarstwo, filologia polska/angielska, marketing, public relations
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w dziedzinie PR lub w dziennikarstwie
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • wiedza z zakresu public relations i komunikacji społecznej
 • umiejętność przygotowywania i redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych, w tym znajomość prostego języka oraz zasad poprawnej pisowni
 • wiedza w zakresie prowadzenia stron www
 • znajomość wybranych programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność prowadzenia researchu w internecie i poza nim oraz przedstawiania jego wyników
 • ogólna wiedza w zakresie mapowania potrzeb zdrowotnych
 • ogólna znajomość systemu opieki zdrowotnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specyfiki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-08 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista ds. redakcji publikacji i zarzadzania informacją w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 1885”
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl