Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają kontynuację kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz przekwalifikowanie. Opracowują i realizują programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem, jak również realizują kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze.

 

Starszy specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji

Miejsce pracy Warszawa

Nr oferty: KG.ZKA.110.5.2019

 

Zakres zadań: 

Do zadań Starszego specjalisty w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji należy w szczególności:

 • monitorowanie i analiza informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu;
 • zarządzanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej OHP;
 • koordynowanie udostępniania informacji publicznej i spraw dotyczących jej ponownego wykorzystania, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pytania zadawane w trybie ustawy o dostępie informacji publicznej;
 • koordynowanie i procedowanie honorowych patronatów w Komendzie Głównej i jednostkach organizacyjnych OHP.
 •  
 •  

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 6 lat stażu pracy;
 • znajomość ustaw: prawo autorskie i prawa pokrewne; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; prawo prasowe; o dostępie do informacji publicznej;
 • doświadczenie w opracowywaniu dziennych i tygodniowych przeglądów mediów;
 • doświadczenie w przygotowaniu projektów odpowiedzi na pytania zadawane w trybie ustawy o dostępie
  do informacji publicznej;
 • sprawna obsługa pakietu MS Office;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie;
 • samodzielność, terminowość i dobra organizacja pracy;
 • mile widziana znajomość CMS.

Liczba stanowisk: 1;

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana;

Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1; w godzinach od 7.45 - 15.45.

Oferujemy stabilną pracę w młodym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy
  i doświadczenia zawodowego;
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1).

Dokumenty można składać także osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A),
ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w nieprzekraczalnym terminie do: 07.04.2019 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „odpowiedź na ofertę pracy KG.ZKA.110.5.2019 na stanowisko Starszy specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji”.

Etapy, metody oraz techniki naboru:

 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.
 4.  

Uwaga! 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, Tamka 1, 00-349 Warszawa
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych
  w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat - z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń. (art. 4421c.).

 

 
 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Komendy Głównej OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl